آخرین آمار قربانیان مرگ خاموش

در اسفند ماه سال گذشته ۱۱۱ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در
کشور جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که
تعداد فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز ۵۹ نفر بود ۸۸.۱ درصد بیشتر شده
‌است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل
فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ۷۱ نفر مرد و ۴۰ نفر زن
بودند ضمن آنکه در اسفند سال گذشته با بیشترین افزایش در آمار فوت شدگان
ناشی از مسمومیت با گاز مواجه بودیم.۸۲۸ مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال ۱۳۹۲بر
اساس این گزارش در سال گذشته ۸۲۸ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن
در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۵۸۸ نفر مرد و ۲۴۰ نفر
دیگر زن بودند. آمار فوت شدگان مسمومیت با گاز در سال ۱۳۹۱ نیز ۶۹۷ نفر بود
که در سال گذشته ۱۸.۸درصد افزایش یافت.در سال گذشته بیشترین آمار
مرگ ناشی از مسمومیت با ۱۵۴ فوتی در دی ماه ثبت شده ‌است. پس از آن بهمن
ماه با ۱۵۳ و آذر ماه با ۱۲۳ فوتی بیشترین آمار را در این بخش داشته‌اند؛
کمترین آمار مرگ بر اثر گازگرفتگی نیز با ۱۰ فوتی مربوط به شهریور ماه است.همچنین
در سال گذشته استان‌های تهران با ۱۶۹، اصفهان با ۸۱ و خراسان رضوی با ۷۴
فوتی بیشترین و استان‌های هرمزگان با دو، ایلام با سه و چهارمحال و بختیاری
با چهار فوتی کمترین آمار را در مرگ ناشی از مسمومیت با گاز داشته‌اند.
ضمن آنکه در سال گذشته استان بوشهر هیچ مورد مرگ ناشی از مسمومیت
نداشته‌است. ۷۷.۹ درصد از متوفیات مسمومیت با گاز (۶۴۵ نفر) در
نیمه دوم سال و ۴۳۰ نفر تنها در سه ماه آذر،‌ دی و بهمن جان خود را از دست
داده‌اند، همچنین در تمامی ماه‌های سال گذشته به جز فروردین، تیر و مرداد
با افزایش آمار مسمومیت با گاز منوکسید کربن نسبت به مدت مشابه سال قبل از
آن مواجه بودیم. در ده سال گذشته (۱۳۸۳-۱۳۹۲) هشت هزار و ۴۴۷ نفر
از هموطنان به علت مرگ های ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را
از دست دادند که در این مدت سال ۱۳۸۶ با یکهزار و ۲۴ نفر و سال ۱۳۹۱ با ۶۹۷
نفر، بیشترین و کمترین تعداد وقوع مرگ های ناشی از گازگرفتگی را داشته
است.

آخرین آمار قربانیان مرگ خاموش

در اسفند ماه سال گذشته ۱۱۱ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در
کشور جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که
تعداد فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز ۵۹ نفر بود ۸۸.۱ درصد بیشتر شده
‌است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل
فوت شدگان ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ۷۱ نفر مرد و ۴۰ نفر زن
بودند ضمن آنکه در اسفند سال گذشته با بیشترین افزایش در آمار فوت شدگان
ناشی از مسمومیت با گاز مواجه بودیم.۸۲۸ مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در سال ۱۳۹۲بر
اساس این گزارش در سال گذشته ۸۲۸ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن
در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۵۸۸ نفر مرد و ۲۴۰ نفر
دیگر زن بودند. آمار فوت شدگان مسمومیت با گاز در سال ۱۳۹۱ نیز ۶۹۷ نفر بود
که در سال گذشته ۱۸.۸درصد افزایش یافت.در سال گذشته بیشترین آمار
مرگ ناشی از مسمومیت با ۱۵۴ فوتی در دی ماه ثبت شده ‌است. پس از آن بهمن
ماه با ۱۵۳ و آذر ماه با ۱۲۳ فوتی بیشترین آمار را در این بخش داشته‌اند؛
کمترین آمار مرگ بر اثر گازگرفتگی نیز با ۱۰ فوتی مربوط به شهریور ماه است.همچنین
در سال گذشته استان‌های تهران با ۱۶۹، اصفهان با ۸۱ و خراسان رضوی با ۷۴
فوتی بیشترین و استان‌های هرمزگان با دو، ایلام با سه و چهارمحال و بختیاری
با چهار فوتی کمترین آمار را در مرگ ناشی از مسمومیت با گاز داشته‌اند.
ضمن آنکه در سال گذشته استان بوشهر هیچ مورد مرگ ناشی از مسمومیت
نداشته‌است. ۷۷.۹ درصد از متوفیات مسمومیت با گاز (۶۴۵ نفر) در
نیمه دوم سال و ۴۳۰ نفر تنها در سه ماه آذر،‌ دی و بهمن جان خود را از دست
داده‌اند، همچنین در تمامی ماه‌های سال گذشته به جز فروردین، تیر و مرداد
با افزایش آمار مسمومیت با گاز منوکسید کربن نسبت به مدت مشابه سال قبل از
آن مواجه بودیم. در ده سال گذشته (۱۳۸۳-۱۳۹۲) هشت هزار و ۴۴۷ نفر
از هموطنان به علت مرگ های ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را
از دست دادند که در این مدت سال ۱۳۸۶ با یکهزار و ۲۴ نفر و سال ۱۳۹۱ با ۶۹۷
نفر، بیشترین و کمترین تعداد وقوع مرگ های ناشی از گازگرفتگی را داشته
است.