طلاي کشاورزان خوزستان آتش گرفت

برخي گندم کاران خوزستاني امسال پس از گذراندن مراحل پر دردسر کاشت و داشت، موفق به برداشت مناسب نشدند و بخش زيادي از گندم‌هايشان در آتش سوخت. به گزارش مهر، گندم کاران خوزستاني سال خوبي به لحاظ محصول بدست آمده نداشتند زيرا برخي گندم‌هايشان در آتش سوخت و عده اي ديگر نيز مزارعشان توسط سموم تقلبي نابود شد. هرچه رنگ گندم طلايي تر مي‌شود ارزشش پيش کشاورزان به ميزان طلا بالا مي‌رود، کشاورزان حساس مي‌شوند و روزشماري مي‌کنند تا برداشتي با موفقيت را انجام دهند. اين بار اما 500 هکتار از مزارع ايذه يک باره به دلايل نامشخص آتش گرفت. شاهدان گفتند که ارتفاع آتش به قدري بود که به حدود چهار متر مي‌رسيد. از طرفي ديگر 41 هکتار از گندم‌هاي شهرستان اهواز، باغملک و انديمشک نيز به دليل برخي بي احتياطي‌ها سوخت.