داستان زال و رودابه در شاهنامه فردوسی​

زال در این داستان، چهره‌ای معنوی دارد و خوی پهلوانی او در پیوند با آدمیان و رویدادها و پدیده‌های هستی اطراف او نمایان می‌شود.به گزارش جام جم، صداقت و درستی زال را در صاف و رک گویی و صراحت بیانش می توان جست: «نباشد بدین سام، همداستان / همان شاه چون بشنود داستان» و به سبب تفاوت در آداب و رسم خانوادگی از سهراب پوزش می خواهد و مهمانی او را نمی پذیرد. خرد پهلوانی زال، او را از رعایت کردن عرف و رسم سنت قومی خود باز می دارد و ازدواج او با رودابه، به گونه ای، گواه ناهمتایی او با ارزش های کهنه فرهنگی و سنت دیرینه قومی اوست. البته در پایان ماجرا می بینیم زال با رودابه ازدواج می کند و این ناهمتایی در پرتو مشیت الهی، به یگانگی و وحدت می رسد و کارکرد اصلی داستان را به این ترتیب می نمایاند و وقتی نیروی پهلوانی زال در آزمونی تحسین برانگیز به تائید منوچهرشاه می رسد، هستی او با واقعیت زمانه اش، این همانی پیدا می کند و زندگی اسطوره ای او در پیوند با حماسه شروع می شود. زال در این داستان، نسبت به عشق خود در حد جنون، بدرستی پایبند است: دل زال یکباره دیوانه گشت / خرد، دور شد، عشق فرزانه گشتو صادقانه و مردانه در برابر پدر خود، سام، که شخصی دینی و خردورز است، گستاخانه ایستادگی می کند و بی هراس به کاخ رودابه می رود و با او خلوت می کند. او در طول داستان، با عاطفه ای پرشور و خردی عشق بنیاد، از خواست خود پاسداری می کند. عشق او در حقیقت، عشق به انسان، عشق به نماینده یزدان در جهان و سرانجام، عشق به حماسه است. آنچه فردوسی از زبان زال درباره جفت پذیری، همسرگزینی و فرزندخواهی بیان داشته:چنین گفت با بندگان خوب چهر / که با ماه خوب است رخشنده مهر، دلاور که پرهیز جوید ز جفت / بماند به آسانی اندر نهفترودابه در این داستان، زنی است با اراده استوار، بردبار، چاره جو و شجاع و مانند زال، از گفتن آنچه در دل دارد، بیمناک نمی شود؛ از این رو، خشم پدر و محدودیت هایی که برای او فراهم کرده، هیچ تاثیری در تصمیم و خواست او نداشته، جسورانه، راه و رسم قومی خود را نادیده گرفته، زال را به کاخ خود راه داده، با او از عشق و دلدادگی سخن می گوید و با آن که خدمتکاران، او را از این عشق منع می کنند، او فطرتی پاک و انسانی دارد و بداندیشی و نابکاری و بدی در او وجود ندارد و از سنت خانوادگی و ارزش های اجتماعی قوم خود می گذرد و ازدواج با زال را با جان و دل می پذیرد:که من عاشقم همچو بحر دمان / از او پر شده، موج تا آسمان، پر از پورسام است روشن دلم / به خواب اندر، اندیشه زونگسلم، همیشه دلم در غم عشق اوست / شب و روزم، اندیشه چهر اوسترودابه این شکیبایی و پافشاری را از سیندخت، مادر خود به ارث برده است. سیندخت در این داستان زنی است زیرک با اعتماد به نفس بسیار و چیره بر رفتار و کردار شوهرش مهراب کابلی. سیندخت در هر کاری چاره ساز و صبور و اندیشه ورز است: یکی چاره آورده از دل به جای / که بد ژرف بین و فزاینده رایدلیری و کاردانی او، سام را در دیدارش شگفت زده می کند و همین که خود تنها با هدیه های فراوانی پیش سام می آید، صفت مردانگی و جسارت و دلیری خود را نشان می دهد:چو شد ساخته کار خود بر نشست / چو گردی به مردی میان را ببست، یکی ترگ رومی به سریر نهاد / یکی باره زیر اندرش، همچو بادسیندخت در دیدارش با سام، با شیوه بیانی جذاب، وقت شناسی بجا و جسارت ویژه، سام را مجبور به تسلیم و مجاب در برابر درخواست خود می کند. سختکوشی، پایداری، استقلال رای و اعتماد به نفس او در برابر سام، بیرون از وظیفه شناسی یک زن می تواند باشد.شیواترین وصف و بیان عاشقانه را از زبان سام در دیدارش با سیندخت درباره عشق زال و رودابه باید شنید:یکی نامه با لابه دردمند / نبشتم به نزدیک شاه بلند، به نزد منوچهر شد زال زر / چنان شد که گفتی بر آورد پربه زین اندر آمد که زین را ندید / همان نعل اسبش، زمین را ندید، بدین زال را شاه پاسخ دهد / چو خندان شود، رای فرخ نهد، که پرورده مرغ، بیدل شده است / از آب مژه، پای در گل شده است، عروس ار به مهر اندرون همچو اوست/ سزد گر بر آیند هر دو زپوستمهراب در این داستان، شخصیتی عربی نژاد است و راه و رسم دوران جاهلیت قوم خویش را دارد. خوی وحشی و جهالت آغازین مهراب را می توان در بیت های زیر دید:بدو گفت: اکنون جز این راه نیست/ که با شاه گیتی تو را پای نیست، که آرمت با دخت ناپاک تن/ کشم زارتان بر سر انجمن، مگر شاه ایران از این خشم و کین/ برآساید و رام گردد زمینآیا این گونه اندیشیدن، ضدبشری و تفکری بدوی و غیرانسانی نیست؟ وقتی مهراب، ماجرای عاشق شدن دخترش را می شنود، پشیمانی خود را از سرپیچی اش از سنت نیاکانی اش این گونه اظهار می دارد:مرا گفت چون دختر آید پدید/ ببایستش اندر زمان، سر برید، نکشتم، بگشتم ز راه نیا/ کنون ساخت بر من چنین کیمیابا همه این احوال، وقتی مهراب زیبایی و دلربایی دختر خود را می بیند، نمی تواند حس زیبایی پسند پدری خود را پنهان دارد و به گونه ای، الله اکبر می گوید: شگفتی به رودابه اندر بماند/ همی نام یزدان بدو بر بخواندمنوچهر در این داستان، پادشاهی است با ویژگی فرمانروایان ایران زمین. درایت و هوشیاری او در برگزاری مجلس آزمون برای شناسایی شایستگی، برازندگی و پهلوانی زال، خصیصه برجسته اوست. پذیرش، تحسین و نوازش زال، نشانه تدبیر، مهمان نوازی و قدرشناسی اوست. تنها خصلتی که او را با مهراب در یک روند مشابه اندیشگی، همراه می کند خوی «کشتن» و «از میان بردن» است. مهراب ننگ دخترش را نمی تواند تحمل کند و منوچهر هم دشمنی و نبرد با کابلستان را نمی تواند فراموش کند. این دو در باطن، راضی به نیرو گرفتن و ماندن زال نیستند؛ اما در برابر مشیت الهی و وظیفه ای که الگوی داستان بر عهده آنها گذاشته، جز تسلیم، چاره ای نمی یابند و هر دو به وحدت نظر و عمل می رسند، چراکه: چو یزدان، چنین راند اندر بوش/ بر آن بود چرخ روان را روش، کس از داد یزدان، نیابد گریغ/ وگرچه بپرد، برآید به میغ…گرفتار فرمان یزدان بود/ وگرچند دندانش، سندان بودخدمتکاران، کنیزان، دانایان و ستاره شناسان، هر یک در کارکرد کنش پهلوانان و وقوع رویدادها و بروز موقعیت های سزاوار و در ایجاد وحدت موضوعی داستان، خوب عمل می کنند. فردوسی حکیم با نگارش شاعرانه این داستان، الگوی داستانی ویژه ای را ارائه داده که خاص دوره پهلوانی است و تازگی آن در مجاز کردن عشق ممنوع میان قومی که نسبت به آداب و رسوم نیاکانی خود پایبند بوده اند. نامه نوشتن ها، گله گزاری ها، ندیده عاشق شدن ها و جانبداری از معشوق و زادگاه او، پادرمیانی ستاره شناسان و موبدان، پافشاری پهلوانان در تثبیت اراده و تصمیم خود، رودررویی ارزش های اخلاقی، فرهنگی و اعتقادی متفاوت شخصیت ها، همه جزو سنت ها و آداب آدمیان در عهد باستان بویژه در دوره پهلوانی است و فردوسی به زیبایی و منطق ویژه سخن پروری و داستان پردازیش، در الگوی داستانی زال و رودابه به تصویر درآمده است. داستان زال و رودابه بدرستی نشان می دهد یک روایت ملی و قومی چگونه می تواند بیانگر اعتقاد دینی باشد.هنر، نوآوری، چیره زبانی و زبردستی فردوسی را هم در همین بهره گیری از روایت در ساخت الگوی حکایت و مددگیری از شریعت در نمایش حقیقت باید دانست، حقیقتی که در پندار، گفتار و کردار انسان ها، حول محوری عاشقانه ظاهر می شود و نوعی منطق و مشیت برتر بر آنها حاکم است. انسان هایی که در طرح و الگوی داستان زال و رودابه بدون نبرد و تعرض، همدل و همداستان با امید به آشتی و نیک فرجامی، به زندگانی اسطوره ای و قومی خود تحقق می بخشند و برای پاسداری از عشق و حماسه آماده می شوند.

عبداللهیان: دعوت کتبی عربستان دریافت نشده

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران گفت: دعوت کتبی از وزیر خارجه کشورمان برای سفر به عربستان سعودی هنوز دریافت نشده، اما برنامه دیدار وزرای خارجه دو کشور در دستور کار ماست.حسین امیر عبداللهیان روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبری العالم، بیان این که ایران و عربستان دو کشور مهم در منطقه به شمار می روند، افزود: ما از مذاکره و ملاقات برای کمک به حل مناقشات منطقه و رفع سوء تفاهمات و توسعه بیشتر مناسبات دو جانبه استقبال می کنیم.برخی رسانه ها پیش از این اعلام کرده بودند که “سعود الفیصل” وزیر خارجه عربستان با ارسال دعوتنامه‌ای برای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان از وی برای سفر به این کشور دعوت به عمل آورده است.بنابر اعلام رسانه ها سعود الفیصل، در یک نشست خبری گفته است که محمدجواد ظریف از عربستان دعوتی برای سفر به ریاض دریافت کرده، اما تاکنون پاسخی نداده است.وزیر خارجه عربستان در سخنانش مشخص نکرد که ریاض چه زمانی این دعوت‌نامه را فرستاده است.در همین حال جان کری، وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری با همتای ایتالیایی‌اش گفت: واشنگتن از دعوت عربستان از وزیر خارجه ایران استقبال می‌کند.کری در پاسخ به سوالی در همین زمینه گفت: “درباره دعوت عربستان از وزیر خارجه ایران باید بگویم که آمریکا نقشی در این دعوت نداشته است، اما خوشحال می‌شویم که ببینیم دوستان خوب ما، یعنی مقامات عربستان، وارد دیپلماسی شده‌اند.”

در آفريقا دست‌کم ۱۳ تن زنده سوزانده شدند

دست کم 13 نفر که از سوی اعضای احتمالی سلکا در خانه ای در مرکز آفریقای مرکزی جمع شده بودند زنده سوزانده شدند.به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، منبعی در ژاندارمری بانگی اعلام کرد دست کم سیزده نفر که از سوی اعضای احتمالی سلکا (شورشیان سابق) در خانه ای در مرکز آفریقای مرکزی جمع شده بودند زنده سوزانده شدند.به گفته این منبع «افراد مسلح که شبیه شورشیان سابق بودند شنبه گذشته به روستای دیسیکو در منطقه کاگا باندرو حمله کردند. آن‌ها عده ای از ساکنان را در خانه ای حبس کردند و خانه را آتش زدند.»این منبع افزود: «یکی از افراد داخل خانه که تلاش می کرد از پنجره خارج شود هدف گلوله قرار گرفت. همه افراد داخل خانه در آتش سوختند. عده دیگری نیز موفق به فرار شدند و در کلیسایی پناه گرفتند.»از زمان به قدرت رسیدن شورشیان سلکا در مارس 2013 و سرنگونی آنها در ژانویه 2014، آفریقای مرکزی صحنه بحرانی بی سابقه میان شورشیان سابق با اکثریت مسلمان و  آنتی بالاکا ها با اکثریت مسیحی بوده است.

پنج نسل از کارگردانان سینمای ایران تقدیر شدند

در پنجمین شب کانون کارگردانان سینمای ایران، شب گذشته پنج نسل از کارگردانان سینمای ایران تقدیر شدند.به گزارش فارس، پنجمین شب کانون کارگردانان بعد از وقفه‌ای دوساله در حالی در هوای نیمه ابری تهران و در محوطه باز فرهنگسرای نیاوران برگزار شد که این مراسم اختصاص به یک نکوداشت، یک تجلیل، یک خوش‌آمد و سه تقدیر داشت.براساس این گزارش، در ابتدای این مراسم از که به نکوداشت جهانگیر جهانگیری یکی از اعضای کانون کارگردانان اختصاص داشت از خانواده خانواده این فیلمساز فقید تجلیل شد. همچنین در این مراسم دیپلم خوش‌آمدی به مصطفی کیایی به عنوان نسل چهارم فیلمسازانی که به سینما آمده است اهدا شد و از خسرو سینایی نیز به پاس بیش از چهار دهه فعالیت مستمر سینمایی تجلیل ویژه‌ای به عمل آمد.همچنین سه تندیس شب کارگردانان به نمایندگی از سه نسل از کارگردانان سینمای ایران به ترتیب به کامران قدکچیان(نسل اول)،مجید مجیدی(نسل دوم) و حمید نعمت‌الله(نسل سوم) اهدا شد.محمدرضا جعفری‌جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی،محمد احسانی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی،محمدمهدی عسگرپور، احمدرضا درویش،مسعود ده‌نمکی، فخرالدین انوار، مجید مجیدی، رضا میرکریمی، ابوالحسن داوودی، کمال تبریزی،داود میرباقری، فرهاد توحیدی،داریوش فرهنگ، کامبوزیا پرتوی، خسرو سینایی، فرشته طاهرپور،منوچهر شاهسواری، سامان سالور، مصطفی کیایی، شاهد احمدلو، داوود موثقی، عباس رافعی، علی عطشانی، فریال بهزاد، غلامرضا آزادی، علیرضا داود‌نژاد، قدرت‌الله صلح‌میرزایی، نوید محمودی، سید ضیاءالدین دری، تهمینه میلانی، محمد نیک بین، محمدعلی سجادی، نیکی کریمی، محمدحسین لطیفی، جهانگیر کوثری، رخشان بنی‌اعتماد، حمید نعمت‌الله،بهروز شعیبی، هادی مقدم‌دوست، علی ژکان، علیرضا امینی، سیروس الوند، نادر مقدس،مازیار میری، همایون اسعدیان و … از جمله مهمانانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

عذرخواهی خادم از طرفداران استقلال

نماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان در پیگیری فرایند خصوصی سازی و واگذاری استقلال و پرسپولیس با اعلام این که منتظر تضمین حامیان مالی استقلال برای معرفی مدیرعامل این باشگاه است، گفت: از اینکه معرفی مدیرعامل استقلال طول کشید، از طرفداران این باشگاه عذرخواهی می کنم.امیررضا خادم در گفت‌وگو با ایرنا درباره بررسی آخرین وضعیت ترکیب جدید هیات مدیره باشگاه استقلال افزود: تاکنون در باره حامیان مالی به جمع بندی نهایی نرسیده ایم، زیرا که آنان هنوز تضمین به ما ارائه نداده اند.حامیان مالی دیگر هم دردستور کار قرار می گیرندخادم درپاسخ به این پرسش که اگر این حامیان تضمین مورد تایید وزارت ورزش و جوانان ارائه نکنند، اقدام بعدی چیست؟،گفت: در حال حاضر منتظر ارائه تضمین از سوی آنان هستیم، اما گروههایی که تمایل به حمایت مالی از این باشگاه را دارند، نیز در دستور کار هستند.وی افزود: در تلاش هستیم تا این موضوع هرچه سریعتر به نتیجه برسد و بتوانیم ترکیب جدید هیات مدیره را معرفی کنیم هر چند همچنان درحال بررسی ترکیب جدید هم هستیم.حضور افشارزاده در هیات مدیره منشا خیر استمعاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش و جوان همچنین درپاسخ به اظهارات اخیر افشارزاده که بدون پول و امکانات مدیرعاملی استقلال را نمی پذیرد، گفت: وی فرد قابل احترامی است،اما مدیرعاملی وی تاکنون قطعی نشده چرا که ترکیب جدیدهیات مدیره اعلام نشده است که بخواهند این مدیریت را بپذیرند یانه!وی با بیان اینکه حضور افشارزاده در ترکیب جدید باشگاه استقلال می تواند منشا خیر باشد،اظهار داشت: وی گزینه اول و آخر مدیرعاملی باشگاه استقلال نیست.خادم درعین حال متذکرشدکه این تصمیم را باید ترکیب جدیدهیات مدیره باشگاه استقلال بگیرد و ما هم گزینه هایی را به ترکیب جدید معرفی می کنیم.البته بررسی این هیات مدیره ادامه دارد.فتح الله زاده همچنان در باشگاه استقلال بسر می بردنماینده تام الاختیار وزیر ورزش و جوانان در پیگیری فرایند خصوصی سازی و واگذاری شرکت های استقلال و پرسپولیس درباره ترک باشگاه از سوی فتح اله زاده بدون استعفا، اظهار داشت: وی همچنان به عنوان مدیرعامل در باشگاه هستند و روز گذشته هم در تماس تلفنی درباره وضعیت باشگاه گفت و گو کردیم.هوادارن استقلال نگران نباشندخادم از طرفداران استقلال که نگران وضعیت این باشگاه هستند عذرخواهی کرد وگفت:این حق طبیعی طرفداران این باشگاه است،اما نگران نباشندآنهامی دانند که مشکل اصلی این دوباشگاه مالی است.وی اظهارامیدواری کردکه هرچه سریعترنگرانی طرفداران این باشگاه برطرف شود.

گزینه جیره‌بندی آب روی میز می‌رود

برغم هشدارهایی که طی چند ماه گذشته از سوی مسئولان درخصوص مدیریت و رعایت الگوی مصرف آب شده، اما روند روبه افزایش مصرف آب همزمان با آغاز فصل گرما، حکایت از آن دارد که این توصیه ها در مردم تاثیری نداشته زیرا آمارها همچنان نشان از افزایش مصرف دارد.به گزارش ایرنا، زمانی که حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری در ابتدای سال جاری در وزارت نیرو حضور یافت، پیامش این بود که وضعیت آب در شرایط مناسبی قرار ندارد و باید تدابیر ویژه ای برای پیشگیری از افزایش مصرف اتخاذ کرد، اگرچه بخش عمده صرفه جویی در گرو مدیریت مصرف از سوی جامعه خواهد بود.موضوع بحران آب اکنون به قدری در کشور شدت گرفته که صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف و چگونگی اتخاذ راهکارهای مناسب برای ترغیب مصرف کنندگان به مصرف صحیح، جدا از نشست های مربوط به آن در دستگاههای مربوطه و اقتصادی ، در جلسات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد تاکید قرار می گیرد که این امر نشانگر نقش این ماده حیاتی بر سایر بخش هاست به گونه ای که از عالی ترین مسئولان تا میانی ترین ها آنها بر صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف تاکید می کنند.متاسفانه براساس آمارهای اعلامی مصرف آب تهران روز جمعه نوزدهم اردیبهشت ماه سال جاری رکورد زد و به 2 میلیون و992 هزار مترمکعب رسید که یک ثبت جدید در مصرف از ابتدای سال جاری تاکنون به حساب می آید.به گونه ای که این میزان مصرف در مقایسه با روز پیش از آن (پنجشنبه) 76 هزار مترمکعب و درقیاس با روز مشابه پارسال هشت درصد افزایش داشت و در حال حاضر جمع مصرف آب در تهران از ابتدای سال جاری تاکنون به 127 میلیون و 144 هزار مترمکعب رسیده است.البته این افزایش مصرف در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب به صراحت بر اهمیت و محدودیت های منابع آب تاکید کرده و گفته است که موضوع کمبود آب یکی از مسائل پراهمیت کشور است که نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.وی تصریح کرده که برخی استان های کشور با بحران و محدودیت های بیشتری در بخش آب روبرو هستند که باید ضمن در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، برنامه ریزی لازم را برای رفع این مشکلات انجام داد.البته حمید چیت چیان وزیر نیرو نیز با تاکید بر اینکه بحران آب به مرحله حاد رسیده است، تصریح کرده که کشور بیش از 80 درصد منابع آب تجدیدپذیر را استفاده می کند و این باعث شده تا در مرحله بحران آبی قرار گیریم.هشدارهای مسئولان باز هم ادامه دارد تا جایی که سیدحسین هاشمی استاندار تهران از جیره بندی آب خبر داده و گفته است: یکی از مشکلات اساسی در سال جاری آب شرب تهران است و اگر شهروندان 20 درصد صرفه جویی نکنند قطعاً با قطعی آب و جیره بندی مواجه خواهیم شد. مهدی چمران رئیس شورای عالی استان ها نیز با تاکید براینکه میزان ذخایر آب در تهران نگران کننده است و تابستان با مشکل روبرو خواهیم بود، تصریح می کند که اگر به همین طریق حرکت کنیم، قطعا در تابستان با مشکل روبرو خواهیم بود.در کنار هشدارهای مسئولان غیرمستقیم با این بخش، مدیران دارای ارتباط مستقیم با بخش آب از جمله محمد پرورش مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه شهر تهران در سال جاری به تولید یک میلیارد و 350 میلیون متر مکعب آب نیاز دارد، گفته است با صرفه جویی 20 درصدی می توان از تابستان امسال بدون مشکل عبور کرد.از سوی دیگر خسرو ارتقایی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران نیز با بیان آنکه میزان ورودی آب سدهای تهران در بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته قرار دارد، افزود: وضعیت تهران امسال در مقایسه با سال 80 نیز که سال کم بارانی بود، بدتر است به طوری که رکورد کم آبی در این کلانشهر زده شده است.وی با بیان اینکه حجم ذخایر پنج سد تامین کننده آب تهران در زمان کنونی 534 میلیون مترمکعب است، افزود: حجم ذخایر سدهای تهران در زمان مشابه پارسال 760 میلیون مترمکعب بود که این امر نشان از کاهش 226 میلیون مترمکعبی در مقایسه با زمان مشابه پارسال دارد.به هر حال هشدارها نشانگر آن است مسئولان تا جایی که امکان دارد بنا دارند تا از مردم کمک بگیرند و مصرف را مدیریت نمایند ولی از سوی دیگر اگر این همکاری ها یکسویه باشد تنها گزینه روی میز جیره بندی و قطعی آب خواهد بود.جا دارد شهروندان نگاه ویژه ای به موضوع صرفه جویی و مدیریت آب داشته باشند و بی توجهی به این مساله گاه اثرات غیر قابل جبرانی را برای کشور خواهد داشت اگرچه با صرفه جویی 20 درصدی در مصرف که در سرانه هر فرد رقم ناچیزی است، می تواند مسیر بحران را عوض کند.

خیلی‌هاگفتند «جنگ،‌جنگ‌تاپیروزی» و جبهه نرفتند

حسین یکتا مسئول قرارگاه خاتم الاوصیاء در برنامه راز گفت: خیلی‌ها زمان جنگ در نمازجمعه‌ها می‌گفتند «جنگ، جنگ تا پیروزی» ولی جبهه نرفتند. به تعبیر امام، ما در جنگ، انقلابمان را صادر کردیم.به گزارش تسنیم، شب گذشته حسین یکتا مسئول قرارگاه خاتم الاوصیاء مهمان برنامه راز شبکه چهار سیما بود تا در مورد فعالیت‌های خودجوش فرهنگی در کشور صحبت کند. نادرطالب‌زاده‌ مجری برنامه راز در ابتدای برنامه شب گذشته خود بر لزوم توسعه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: بعد از جنگ توجه‌ها به سمت فرهنگ رفت و بحث تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو و جنگ نرم و فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و در حال حاضر مهم‌ترین جبهه، جبهه فرهنگی است.طالب‌زاده یکی از بهترین و مهم‌ترین تجربه‌های حسین یکتا در این زمینه را کاروان‌های راهیان نور معرفی کرد و پرسید که در زمان جنگ چقدر به بعد از جنگ و اینکه چه خواهد شد و چه می‌شود، فکر می‌کردید؟ و راهیان نور چطور آغاز شد و مورد توجه قرار گرفت و توسعه یافت؟فرمانده قرارگاه خاتم‌الاوصیاء در پاسخ به سؤال طالب‌زاده گفت: خود فضای جنگ  نوعی خودسازی بود و بساط خوب شدن و خودسازی برقرار بود و از آن طرف خون شهیدان به عنوان صدقه جاریه به فضای جامعه تزریق می‌شد و خیلی از غم و غصه‌ها، حرف و حدیث را جمع و جور می‌کرد. همه چیز سمت خدا بود یک جمع خدایی، یک جای خدایی، یک کار خدایی و آخرش هم یک مرگ خدایی بود. امام(ره) گفته بودند که جنگ رأس امور است  و همه توجه‌ها به این بود که حرف امام زمین نماند و خیلی به بعد از جنگ فکر نمی کردیم.این فعال جبهه فرهنگی انقلاب در ادامه افزود: اصل کار راهیان نور زمانی گرفت که در زمان دولت اصلاحات خیلی‌ها آمده بودند دین دختر و پسرهای ما را بربایند؛ حضرت آقا رفتند شلمچه و(به تعبیر بنده) گفتند که کجایید شهدای بدر، خیبر و والفجر؛ از آن روزها بود که شهدا رخ نشان دادند و کار راهیان گرفت و دل‌ها متوجه مناطق عملیاتی شد و تا الآن که توجه بیشتری به این مناطق می‌شود و نگاه‌های کیفی‌تری به آن شده است. امروز روایت‌گری در برخی مناطق به چند زبان انجام می‌شود و زائران از نقاط مختلف جهان به این مناطق می‌آیند.طالب‌زاده در ادامه بیان داشت: در برخی مناطق کشور آمریکا جنگ‌های داخلی اتفاق افتاده است ولی آنها چیز زیادی برای گفتن ندارند و فقط می‌گویند که چه اتفاقی افتاد و چه تعداد کشته شدند و معنویت در آن جایی ندارد؛ همینطور در مناطق دیگر مثل اروپا و مثل جنگ‌های جهانی که رخ داد هیچ گونه ذخیره معنوی برجای نگذاشتند. اما درمورد جنگ ما هیچ کشوری نه تبلیغ کرد و نه فیلم ساخت، همه سکوت کردند و  جنگ را سانسور کردند. این معنویت و اینکه چطور مردم به فکه و شلمچه می‌رسند از کجا سرچشمه می‌گیرد؟یکتا در تکمیل سخنان طالب‌زاده گفت: یک بخشی از این معنویت سنت الهی است و خدا کار خودش را خوب انجام می‌دهد. پروفسوری از فرانسه آمده بود و می‌گفت:«ما هم سیم خاردار و میدان‌های مین را داریم اما اینجا چه خبر است؟ خمینی(ره) چه کرده است؟». امام(ره) گفتند: «تا قیامت مقتل شهدا دارالشفاء عاشقان و عارفان است.» و امروز می‌بینیم که اثر وضعی این کار در زندگی‌ها چقدر زیاد است.مجری برنامه راز با استناد به صحبت‌های مقام معظم رهبری در مورد جنگ نرم و تاکید ایشان بر لزوم داشتن ابتکار در این عرصه، از حسین یکتا خواست تا در این زمینه توضیح دهد.یکتا بر این نکته تاکید کرد که ما در ابتدا باید باور و یقین کنیم که جنگی بزرگ و همه جانبه شروع شده است و افزود: خیلی‌ها زمان جنگ در نمازجمعه‌ها می‌گفتند:«جنگ، جنگ تا پیروزی» ولی  جبهه نرفتند. دشمن در جنگ نظامی پیروز نشد. به تعبیر امام ما در جنگ، انقلابمان را صادر کردیم. بعد از جنگ دشمن شروع به تحریم اقتصادی و ترور دانشمندان کرد اما همیشه و یک چیز هدف‌گذاری اصلیشان بود و آن فرهنگ بود؛ زدن بنیه ریشه‌های اعتقادی و ایمانی مردم ما در میدان انقلاب، یعنی در صحنه نباشیم و باورها را بزنند. به تعبیر مقام معظم رهبری ما آلان باید خودمان را برای یک جهاد فرهنگی آماده کنیم. اعتقاد ما این است که دشمن در مقابل ما یک نظام رسانه‌ای قوی، مالی و یارگیری بین المللی درست کرده است.ما باید مردمان را به این باور برسانیم که یک جنگ همه جانبه شروع شده است.مهمان برنامه راز توضیح داد: ابتکار یعنی ورود عناصر حزب الهی دلسوز جبهه فرهنگی انقلاب برای حفظ و بقای این جامعه، ما باید در یک جبهه و با کمک یکدیگر و بصورت خودجوش کار کنیم و دست به دست هم بدهیم و در مقابل این ناتوی همه جانبه فرهنگی کار کنیم. البته امروز می‌بینیم که کارهایی که در عرصه فضای مجازی و چاپ و نشر کتاب صورت گرفته است، حرکت‌های خودجوش مردمی در زمینه فعالیت‌های قرآنی، تربیتی و مطبوعاتی شکل گرفته است و طلبه‌هایی بدون چشم‌داشت مادی به تبلیغ می‌پردازند، امروز حضور نسل سوم انقلاب را می‌بینیم. امروز جبهه فرهنگی مردمی یک ابتکار است که بچه‌ها در دست گرفته‌اند.حسین یکتا در پاسخ به سؤال طالب‌زاده که پرسید: علت این همه هجمه دشمن به سمت ایران چست؟ و چه چیزی آنها را ترسانده است؟ گفت: اینها یک دهکده جهانی را ترسیم کرده بودند و دنبال طراحی یک استعمار و بردگی نو بودند، به برکت انقلاب اسلامی، امام و خون شهدا این بساط به هم ریخت.امروز در هر اتفاقی مهمی در دنیا یک نقش اصلیش را ایران بازی می‌کند، امروز بیشترین خبرها مربوط به ایران است. چون ما به دنبال یک حیات طیبه‌ایم و داریم برای آن مقدمه چینی می‌کنیم. دشمنان نمی‌خواهند این نگاه و صدا به مردم دنیا برسد چون دیگر نمی‌توانند استعمار کنند و به برده‌داری خود ادامه بدهند. این جنگ یک جنگ مردمی و خانه به خانه است، مردم باید تمام قد به میدان بیایند؛ حضرت آقا گفته‌اند: «آینده روشن  است».یکتا در پایان به موضوع واگذار کردن بحث فرهنگ به مردم که از سوی دولت مردان مطرح شده است اشاره کرد و تاکید کرد: واگذاری فرهنگ به معنای رها کردن آن نیست. آیا می‌توانیم بگوییم که بخش دارو را به مردم واگذار می‌کنیم و بگوییم استفاده کنید هر کدام بد بود بعدا می‌گوییم استفاده نکنید؟ با این سبک هم آیا فرهنگ را آزاد بگذاریم؟ بگوییم کتاب بیاید اگر بد بود بگوییم نخوانید؟ نکته دیگر اینکه وقتی می‌گوییم واگذار کنیم؛ بسیجی‌ها، هیئتی‌ها و کانون‌های مساجد را به جبهه بفرستیم و آن‌ها را حمایت کنیم نه منافقین را. وقتی دشمن تمام قد به میدان آمده دولت هم باید تمام قد به میدان بیاید. باید باور کنیم و مردم هم بخواهند و بدانند فرهنگ و تربیت نسل آینده اوجب واجبات است. ما نمی‌توانیم در این جنگ پیروز شویم مگر با توکل به خدا، توسل به اهل بیت و توجه به ولایت که فرماندهی کل قوای جنگ نرم را به عهده دارد.

فرش قرمز جشنواره کن از امروز گسترده می‌شود

فرش قرمز شصت‌وهفتمین جشنواره فیلم کن به عنوان معتبرترین رویداد سینمایی جهان امروز (چهارشنبه 24 اردیبهشت‌ماه) بار دیگر قدمگاه چهره‌های سرشناس دنیای هنر هفتم خواهد شد.به گزارش ایسنا، «گریس از موناکو» آغاز به کار می‌کند که حضور چهره‌های مطرح سینمایی چون «ژان لوک گدار»، «کن لوچ» و «برادران داردن» در بخش رقابتی، حضور دو چهره ایرانی در میان اعضای هیات داوران و ادای احترام به «آلن رنه» از مهم‌ترین رویدادهای این جشنواره سینمایی خواهد بود. فیلم «گریس از موناکو» ساخته «الیور داهان» با نقش آفرینی ‌نیکول کیدمن‌ و ‌تیم راث‌ آغازگر شصت‌وهفتمین جشنواره فیلم کن خواهد بود. در این فیلم نیکول کیدمن در نقش شاهزاده «گریس کلی» ستاره ‌هالیوودی و تیم راث نیز در نقش شاهزاده «رینر سوم» مقابل دوربین الیور داهان رفته‌اند.این فیلم زندگینامه مربوط به زمان و زندگی شاهزاده «گریس» است که پس از ازدواج به‌هالیوود دعوت می‌شود تا در فیلم «زیردریایی» ساخته آلفرد هیچکاک ایفای نقش کند و بعدها به یک ستاره‌هالیوودی تبدیل می‌شود.مسوولان جشنواره کن که ریاست آن پس از 14 سال از ژیل ژاکوب به پی‌یر لسکیور انتقال خواهد یافت، پس از اینکه سال گذشته فیلم «گتسبی بزرگ» با بازی «لئوناردو دی‌کاپریو» را به عنوان فیلم افتتاحیه این جشنواره معتبر انتخاب کردند، امسال نیز بار دیگر این افتخار را نصیب فیلمی از‌هالیوود کردند.حضور کارگردانان سرشناسی چون «ژان لوک گدار»، «دیوید کراننبرگ»، «برادان داردن»، »، «مایک لی» و «کن لوچ» در بخش رقابتی امسال رنگ بوی دیگری به این بخش داده و البته رقابت را برای کسب نخل طلا جذاب‌تر از پیش کرده است.«تالار جیمی» آخرین ساخته بلند کن لوچ، «دو روز و یک شب» از برادران داردن، «زبان خداحافظی» از ژان لوک گدار و فیلم «راه‌هایی به ستارگان» جدیدترین ساخته دیوید کراننبرگ جدی‌ترین رقبا برای کسب نخل طلا هستند.«جست‌وجو» ساخته میشل‌هازاناویچس با بازی برنیس بژو، «آقای ترنر» ساخته جدید مایک لی، «خواب زمستانی» ساخته نوری بیگله جیلان، «زندانی‌ها» ساخته آتوم اگویان، «مامی» ساخته خاویر دولان، «سنت لورن» ساخته برتنارد بونلو، «دو پنجره» ساخته نائومی کاواسه از دیگر فیلم‌های حاضر در بخش رقابتی جشنواره کن هستند. جین کمپیون، کارگردان،‌ فیلمنامه‌نویس و تهیه‌کننده سرشناس نیوزیلندی است که امسال به عنوان رییس هیات‌داوران شصت‌وهفتمین دوره جشنواره کن انتخاب شده است. وی تنها فیلمساز زنی است که در تمام ادوار برگزاری جشنواره کن موفق به کسب نخل طلا شده است. «کمپیون» در سال 1992 با فیلم تحسین‌شده «پیانو» موفق به دریافت این جایزه شد. وی همچنین در میان چهار کارگردان زنی قرار دارد که تاکنون توانسته‌اند نامزد اسکار کارگردانی شوند. «کمپیون» با فیلم «پیانو» علاوه بر کسب نخل طلای کن، جایزه اسکار بهترین فیلمنامه را از آن خود کرد و در بخش کارگردانی نیز نامزد کسب جایزه شد. «کمپیون» سال گذشته رییس هیات‌داوران بخش فیلم‌های کوتاه و سینه‌فونداسیون جشنواره کن بود که با اعطای جایزه دوچرخه طلایی تقدیر شد. وی دو بار با فیلم‌های «عزیز»(1989) و «ستاره درخشان»(2009) در بخش رقابتی جشنواره کن حضور داشته و یک‌بار نیز با فیلم «مامانی» در سال 1986 موفق به کسب نخل طلای بهترین فیلم کوتاه جشنواره کن شد.لیلا حاتمی، بازیگر سرشناس ایرانی که با فیلم برنده اسکار «جدایی نادر از سیمین» در سطح بین‌المللی شناخته شد، امسال به عنوان یکی از اعضای هیات داوران بخش رقابتی جشنواره کن انتخاب شده است.در این دوره از جشنواره فیلم کن عباس کیارستمی کارگردان ایرانی و برنده جایزه نخل طلای کن هم در راس هیات داوران فیلم کوتاه و سینه فونداسیون قرار دارد.

فهرست اوليه آرژانتين براي جام جهاني اعلام شد

سرمربي آرژانتين 30 بازيکن را براي حضور در اردوي اين کشور براي جام جهاني 2014 دعوت کرد.آرژانتين يکي از تيم‌هاي حاضر در جام جهاني برزيل است که در گروه F با تيم هاي ايران، نيجريه و بوسني همگروه است.آلخاندرو سابيا سرمربي تيم ملي آرژانتين فهرست بازيکنان اين کشور را براي حضور در جام جهاني 2014 معرفي کرد که به شرح زير است:دروازه‌بانان: آگوستين اوريون (بوکاجونيورز)، سرخيو رومرو (موناکو)، ماريانو آندوجار (کاتانيا)مدافعان: خوزه باسانتا (مونتري)، مارکوس روخو (اسپورتينگ)، پابلو زابالتا (منچسترسيتي)، اسکوئل گاراي (بنفيکا)، فدريکو فرناندز (ناپولي)، هوگو کامپانيارو (اينتر)، نيکولاس اوتامندي (اتلتيک مينيرو)، مارتين دميکليس (منچستر‌سيتي)، گابريل مرکادو (ريورپلات) و ليساندرو لوپس (الغرافه)هافبک‌ها: خاوير ماسکرانو (بارسلونا)، لوکاس بيگليا (لاتزيو)، فرناندو گاگو (بوکاجونيورز)، ماکسي رودريگز (نيواولد بويز) ، آنخل دي ماريا (رئال مادريد)، اور بانگا (نيواولد بويز)، ريکاردو آلوارز (اينتر)، آگوستو فرناندس (سلتاويگو)، انزو پرس (بنفيکا)، خوسه سوسا (آتلتيکو مادريد) و فابيان رينوآئو (کاتانيا)مهاجمان: اسکوئل لاوتزي (پاري‌سن‌ژرمن)، گونسالو هيگواين (ناپولي)، ليونل مسي (بارسلونا)، سرخيو آگرو (منچسترسيتي)،رودريگو پالاسيو (اينتر) و فرانکو دي سانتو (وردربرمن)آرژانتين در اولين ديدار خود در جام جهاني 2014 با بوسني ديدار مي‌کند.

نکته‌های خواندنی برای مشمولان سربازی

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: حدود سه درصد از اعزام‌ها به مرحله معرفی به پادگان‌ها نمی‌رسند و بیماری، حادثه و … از علت‌های این امر است.سرهنگ محمود پارسا در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه کویر، درباره بخشش غیبت مشمولان خدمت وظیفه سربازی اظهار کرد: بخشش غیبت حین خدمت مشمولان، در اختیار فرمانده مستقیم است.وی افزود: بخشی از غیبت سنواتی یا عفو عمومی از سوی مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد و در صورت اختیار فرمانده، می‌تواند تا دوسوم از غیبت را ببخشد.پارسا درباره اعزام سربازان وظیفه تصریح کرد: افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر از آن روز 19 هر ماه و مشمولان دارای مدرک بالای دیپلم هر دو ماه یک بار اعزام می‌شوند.معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمان اظهار کرد: کسانی که به خدمت سربازی اعزام می‌شوند، در صورتی که تا سه روز به پادگان مشخص شده مراجعه نکنند، سیستم به صورت خودکار سه ماه برای آنها غیبت می‌زند و این مسئله در اختیار وظیفه عمومی نیست.وی افزود: بعضی مشمولان در روز اعزام و یا دو روز قبل از آن درخواست پزشکی و یا کفالت می‌دهند که این افراد نیز از طریق سیستم غیبت می‌خورند. متقاضیان این موارد باید زودتر از موعد اعزام، اقدام کنند.وی افزود: حوادث ناگوار از جمله فوت بستگان درجه یک و سایر حوادث که معاذیر نام گرفته‌اند، در صورتی که توجیه‌پذیر باشند، قابل پیگیری و رفع است.پارسا گفت: اعزام مشمولان به صورت متمرکز در تهران انجام و محل آموزش سربازان توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا مشخص می‌شود و تغییر کد محل، طی ابلاغیه در اختیار استان‌ها نیست.وی بیان کرد: در پذیرش سربازان وظیفه در سپاه پاسداران و بسیج به صورت ماهانه تعدادی برابر آمار و سهمیه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد که جذب این افراد در اختیار سپاه هر استان بوده و براساس اولویت‌بندی، این افراد جذب می‌شوند.